Tổ toán tin - quá trình phát triển và trưởng thành